Lliurament del producte

Deliciosamartha es compromet a entregar el producte en perfecte estat a l’adreça que el client o usuari escrigui al formulari de comanda. Per tal d’optimitzar l’entrega, agraïm ens indiquin una adreça on la comanda pugui ser entregada dins l’horari habitual.

Termini de lliurament

El termini màxim fixat per a entregar comandes dins el territori espanyol és de set (7) dies naturales, de vint (20) dies naturals dins la UE, de trenta cinc (35) dies naturales per lliuraments als EEUU i Canadà, i de quaranta cinc (45) dies naturals per la resta del món, tot i que els terminis de lliurament habituals de Deliciosamartha acostumen a ser inferiors als cinc (5) dies naturals per a lliuraments dins l’estat espanyol, de deu (10) dies naturals dins el territori de la UE, de vint-i-cinc (25) dies naturals dins els EEUU i Canadà, i de trenta (30) dies naturals per a la resta del món, comptant a partir de la data de formalització de la comanda. Un lliurament es considerarà efectuat quan, d’acord amb el sistema de control utilitzat per l’empresa de transports, el producte hagi estat lliurat al client o usuari. En cas de retras al lliurament, el client o usuari podrà anular la seva comanda d’acord amb el procediment descrit a l’apartat “Devolucions”. No es consideraran retrassos al lliurament aquells casos en els que la comanda hagi estat posada a disposició del client o usuari per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser entregada per causes de les que el client o usuari en sigui responsable.

Dades d’entrega, lliuraments no realitzats i Pèrdues

Donat el cas que el client o usuari no rebés la comanda dins dels terminis prestablerts, el client o usuari haurà de comunicar aquests fets a Deliciosamartha quan abans perquè es pugui revisar l’estat de l’enviament. Si el client o usuari no hi fos en el moment de l’entrega, el transportista deixarà un comprovant indicant el procediment a seguir per tal de concertar una nova entrega. Deliciosamartha contracta, com a part del servei de missatgeria, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment dirigides a garantitzar l’efectivitat de l’entrega.
Si passats 7 dies hàbils de la sortida de la comanda no s’ha concertat l’entrega, el client o usuari haurà de posar-se en contacte amb Deliciosamartha. En cas de que el client o usuari no acuti així, passats 10 dies hàbils de de la sortida de la comanda per a ser entregada, aquesta retornarà als nostres magatzems i el client o usuari haurà d’encarregar-se dels costos d’enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com dels possibles costos de gestió associats. Si el motiu pel que no s’ha pogut efectuar l’entrega es la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes acostumen a ser d’entre una i tres setmanes.

Diligència de l’entrega

El client o usuari haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que realitzi el lliurament en nom de Deliciosamartha, indicant a l’albarà d’entrega qualsevol anomalia detectada a l’embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el client o usuari detecta qualsevol incidència com ara un cop, un trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte que pugui haver estat causat per l’enviament, es compromet a comunicar-ho a Deliciosamartha via correu electrònic en el menor temps possible i, en qualsevol cas, en un màxim de 7 dies hàbils a partir de la data d’entrega.

Responsabilitat de Deliciosamartha

Deliciosamartha en cap cas serà responsable de: - Els errors, retards per part del client o usuari a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de comanda o de qualsevol anomalia que pugui surgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’internet, degudes a concurrència fortuïta o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Deliciosamartha. En qualsevol cas, Deliciosamartha es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir ent tot moment el recolzament necessari al client o usuari per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
Deliciosamartha en cap cas serà responsable de: - Els errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del client o usuari. - La no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada pel client o usuari per a l’enviament de la confirmació de comanda.
Deliciosamartha no assumeix cap responsabilitat, a títol enunciatiu però no limitatiu: 1. De la utilització que el client o usuari pugui fer dels mater Adicionalmente Deliciosamartha no asume responsabilidad alguna derivada, a título enunciativo pero no limitativo: 1. De l’ús que el cliente o usuario pugui fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, ja sigui prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intelectual i/o industrial de continguts de la web o de tercers. 2. Dels eventuals danys al client o usuari causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, organització o localització dels continguts i/o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generen en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti al client o usuari. 3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les que el client o usuari pugui accedir des d’enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no. 4. Dels actes o omissions de tercers, independentment de que aquests tercers puguin estar units a Deliciosamartha mitjançant vincles contractuals. 5. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequal sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec, o bé d’instalar alguna de les eines de control de l’ús d’internet amb el fi d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors. 6. De les comunicacions o diàlegs durant els debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin o es puguin organitzar a través de o al voltant de la web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, doncs, als eventuals danys que pugui patir el client o usuari particular i/o col·lectiu a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.
Deliciosamartha no serà reponsable en cap cas quan es produeixin: 1. Errors o incidències a les comunicacions, dades esborrades o transmissions incomplertes, de manera que no es garantitza que els serveis del web siguin constantment operatius. 2. En tot cas, Deliciosamartha es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari al client o usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Garanties

Deliciosamartha està obligada a entregar el producte en perfecte estat, quedant exempta de tota responsabilitat en relació amb possibles defectes als envasos del producte produïts després de l’entrega d’aquest. La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes causats per factors externs, accidents, desgast, instalació i ús no conformes a les instruccions del distribuïdor. En cas de defecte de fabricació del producte, Deliciosamartha es farà càrrec del cost d’enviament i retorn d’aquest. Queden exclosos de la garantia els productes modificats o arreglats pel client o usuari o qualsevol altra persona no autoritzada. La garantia serà aplicable als vicis aparents i defectes de conformitat del producte, pels que qualsevol reclamació caldrà ser formulada pel client o usuari en els 7 dies hàbils següents a l’entrega del producte. La garantia no cobrirà productes trencats per un ús inadequat.

Terminis

Deliciosamarta respondrà dins del termini de garantia establert pel Real Decret Legislatiu 1/2007, a comptar des de l’entrega del producte, de qualsevol falta de conformitat manifestada en el moment d’entrega del producte, en relació a les presents condidions i a la seva fitxa corresponent. El client o usuari, abans de firmar l’entrega de la comanda, haurà de revisar que el producte s’entregui en perfecte estat, si dona la seva aprovació en el moment del lliurament es considerarà, per ambdues parts, que el producte és conforme a les condicions aquí establertes, així com a la seva fitxa de descripció. En cas que aquesta falta de conformitat hagi estat detectada passats 6 mesos de l’entrega del producte, serà el client o usuari qui haurà de demostrar que aquesta falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament. En cas de falta de conformitat del producte amb les condicions o amb la seva corresponent fitxa, sempre que es compleixin els requisits aquí establerts, el client o usuari podrà:
- Exigir la reparació o substitutció del producte, segons les regles establertes en el Real Decret Legistlatiu 1/2007. - Exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, quan la reparació o substitució del producte no siguin possibles. En cap cas es resoldrà el contracte quan la falta de conformitat sigui de poca importància.

Disponibilitat

Deliciosamartha farà tot el possible per complaure el client o usuari en la demanda de productes. En cas de no disposar de producte després d’haver-se realitzat una comanda, el client o usuari serà informat per correu electrònic de l’anulació d’aquesta. Un cop comunicada la incidència, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client o usuari dependrà el tipus de tarjeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària.

Modalitats de pagament

El client o usuari es compromet a abonar d’avançada l’import pel producte efectivament sol·licitat en la quantitat i formes següents: Import: Els preus dels productes que apareixen a la pàgina web inclouen l’IVA en tots els casos. Al preu que figura a la pàgina web per cadascun dels productes oferts, s’hi sumaran les tarifes corresponents al cost d’enviament que escaigui en cada cas. En tractar-se de tarifes que en cap cas aplica ni controla Deliciosamartha, aquestes seren sempre les que ofereixen correus i les companyies privades de missatgeria amb les que Deliciosamartha treballa normalment, en qualsevol cas aquestes tarifes seran comunicades prèviament al client o usuari abans aquest no formalitzi la compra, així com al correu electrònic de confirmació d’aquesta. Modalitats de pagament: El client o usuari haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de tarjeta bancària o paypal. Responsabilitat del client o usuari: En tot cas, serà responsabilitat del client o usuari assumir tots els riscos de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en que aquests hagin estat posats a la seva disposició per part de l’empresa que, en nom de Deliciosamartha, fa entrega dels productes sol·licitats. Dret de desistiment: Deliciosamartha reconeix al client o usuari el dret de desistiment en els termes i terminis establerts al Real Decret Legislatiu 1/2007. En aquest cas Deliciosamartha reemborsarà al client o usuari l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicats, al número de tarjeta indicat pel client o usuari. El client o usuari disposa d’un plaç per a exercir aquest dret, de 7 dies hàbils a comptar a parir de l’entrega del producte, considerant com a vàlida, a no ser que es demostri el contrari, la data indicada al document d’entrega firmat pel client o usuari. Per a poder exercir aquest dret, el client o usuari haurà d’enviar un correu electrònic a hola@deliciosamartha.com, i notificar-ho a Deliciosamartha. En qualsevol cas el client o usuari es farà càrrec dels costos directes de devolució d’aquest producte, així com de qualsevol desperfecte que s’hagi pogut produir en aquest com a conseqüència de la seva devolució.

Devolució

El client o usuari disposarà d’un mínim de 7 des hàbils per a exercir el seu dret de devolució. Serà la llei de l’indret on s’ha entregat el producte objecte del contracte la que deternini el nombre de dies a considerar-se hàbils. Prèviament, el client o usuari haurà d’indicar la seva intencio per correu electrònic. Deliciosamartha contestarà en un altre correu electrònic especificant les instruccions a seguir per a la devolució del producte. Els costos de devolució aniran a càrrec del client o usuari. El reemborsament al compte del client o usuari com a conseqüència d’aquesta devolució s’efectuarà en el menor temps possible a partir de la recepció del producte retornat per part de Deliciosamartha. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats han estat manifestament utilitzats. Els productes han de tornar-se de manera imperativa correctament protegits, dins del seu embalatge original, en perfecte estat (no rascats ni embrutats pel client o usuari), amb tots els seus accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats a l’indret especificat per Deliciosamartha a les instruccions que indiqui en el correu electrònic sobre com organitzar la devolució del producte. En cas de que la devolució no sigui acceptada perquè el producte clarament hagi estat fet servir, aquests productes romandran al magatzem de Deliciosamartha en espera que el client o usuari els reculli en un plaç no superior a trenta dies a partir de la seva devolució. No podran tampoc ser retornats els paquets en els que no consti ningun element adjunt que permeti identificar el remitent (nº de comanda, nom, adreça…) El cost i riscos vinculats a la devolució del producte aniran a càrrec del client o usuari, qui haurà d’enviar el producte de manera segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s retornat/s. El reemborsament no inclou els possibles costos d’entrega. Tota persona que retorni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import del seu reemborsament.

Drets d’autor i marca

Deliciosamartha informa que la pàgina web http://www.deliciosamartha.com està totalment protegida pels drets de propietat intelectual o industrial, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits a excepció dels casos en els que Deliciosamartha doni consentiment exprés a tal efecte. Llei aplicable i jurisdicció competents: les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivats de les presents condicions, Deliciosamartha i el client o usuari es sotmeten expressament als criteris de determinació competencial establerts a la legislació espanyola aplicable i referent a consumidors i usuaris, així com al comerç electrònic. En cas de que qualsevol clàusula de les presents condicions sigui declarada nula, les altres clàusules seguiran sent vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d’aquestes condicions. Deliciosamartha podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte per reconeixement específic per part de Deliciosamartha o prescripcó legal de l’acció que en cada cas correspongui.

Drets i obligacions de Deliciosamartha

Entrega del producte: Deliciosamartha es compromet a entregar el producte en perfecte estat a l’adreça que el client o usuari especifiqui al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’afegeixen a aqustes condicions. Deliciosamartha no serà responsable pels errors causats en l’entrega quan aquests no s’ajustin a la realitat o hagin estat omesos. Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Deliciosamartha per correu electrònic a l’adreça que es trobarà a la pàgina de Deliciosamartha.

Legislació aplicable

Les presents condicions estan subjectes al que es disposa al Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el texte de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries; la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; el Real Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals: la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; La Llei 7/1996 de 15 de gener d’Ordenació del Comernç Minorista i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Els contractes electrònics celebrats mitjançant la pàgina http://www.deliciosamartha.com pel que fa a validesa i eficàcia, es regiran segons establert al Títol IV de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, de manera que, en virtud de l’establert a l’article 23 d’aquesta llei, per la determinació de la llei aplicable als contractes en els que el client o usuari sigui un element d’estrangeria s’estarà segons establert a les normes de Dret Internacional privat de l’ordenament jurídic espanyol, havent-se de prendre en consideració per la seva aplicació l’establert als articles 2 i 3 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç Electrònic. Deliciosamartha es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al client o usuari que, en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web de Deliciosamartha o de senzillament el seu accés. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les condicions que estiguessin exposades a la web en el moment en que el client o usuari adquireixi els corresponents productes.